تلفن تماس: 02188795625  

کلیه قوانین و مقررات برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه به شرح زیر می باشد:
از مشارکت کنندگان عزیر خواهشمند است نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نموده و ضمن رعایت نکات مندرج در آن، فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک مربوطه در زمانبندیهای انجام شده به دفتر ستاد ارسال فرمایند.
با تشکر

صفحه اول:


صفحه دوم:


صفحه سوم:صفحه چهارم:
صفحه پنجم:صفحه ششم:صفحه هفتم:صفحه هشتم:صفحه نهم:صفحه دهم:


صفحه یازدهم:صفحه دوازدهم:
صفحه سیزدهم:

صفحه چهاردهم:صفحه پانزدهم:
صفحه شانزدهم:
صفحه هفدهم:صفحه هجدهم:
صفحه نوزدهم:
صفحه بیستم:


صفحه بیست و یکم:
صفحه بیست و دوم:صفحه بیست و سوم:صفحه بیست و چهارم:
صفحه بیست و پنجم:


صفحه بیست و ششم:
صفحه بیست و هفتم:
صفحه بیست و هشتم:
صفحه بیست و نهم:


باتشکر
مدیریت نمایشگاه